Sut alla i gael help gyda Canvas fel myfyriwr?

Gallwch gael help gyda Canvas drwy ddefnyddio'r ddewislen Help. Mae’r ddewislen Help yn creu rhestr o adnoddau i'ch helpu chi gyda Canvas. Mae Canvas yn dangos dolenni yn ôl rolau ar gyfer pob ymrestriad; er enghraifft, os ydych chi’n fyfyriwr gyda math o rôl addysgwr ar gyfer un cwrs, bydd y ddewislen Help yn dangos dolenni sydd ar gael i fyfyrwyr ac addysgwyr.

Mae’r wers hon yn amlinellu'r dolen help ddiofyn a all fod wedi’u cynnwys yn y ddewislen Help ar gyfer eich sefydliad. Fodd bynnag, efallai y bydd eich sefydliad yn addasu dewislen Help Canvas i guddio dolenni diofyn ac yn creu dolenni personol fel adnoddau.

Nodyn: Yn ddibynnol ar eich sefydliad, efallai na fydd y ddewislen Help ar gael.

Agor Help

Agor Help

Ar waelod y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Help.

Nodyn: Yn ddibynnol ar eich sefydliad, efallai y bydd enw ac eicon y ddolen Help yn amrywio.

Gweld Dolenni Diofyn

Yn ddibynnol ar eich rôl defnyddiwr, mae saith dolen ddiofyn ar gyfer help neu adborth:

 • Chwilio drwy Ganllawiau Canvas (Search the Canvas Guides) [1]: Gallwch chwilio drwy Ganllawiau Canvas i gael gwybodaeth am nodweddion Canvas
 • Adnoddau COVID-19 Canvas [2]: Mae defnyddwyr yn gallu gweld adnoddau ar gyfer addysgu a dysgu ar-lein
 • Canllawiau Cynadledda ar gyfer Dosbarthiadau o Bell [3]: Gall defnyddwyr weld a chwilio canllawiau ac adnoddau ar gyfer defnyddio Cynadleddau mewn dosbarthiadau o bell a dysgu ar-lein.
 • Rhoi gwybod am broblem (Report a Problem) [4]: Gallwch gyflwyno problemau â Canvas i’n tîm cymorth
 • Gofyn Cwestiwn i’ch Addysgwr (Ask your Instructor a Question) [5]: Gallwch ofyn cwestiynau i’ch addysgwr am ddeunydd y cwrs neu anfon neges ato
 • Gofyn i’r Gymuned (Ask the Community) [6]: Gallwch gyfnewid syniadau ac atebion o ran swyddogaethau Canvas gydag arbenigwyr Canvas a’ch cyfoedion ar Canvas
 • Cyflwyno Syniad am Nodwedd (Submit a Feature Idea) [7]: Gallwch gyflwyno syniadau am sut i wella Canvas
 • Dangos Taith Groeso [8]: Dysgwch fwy am Canvas drwy wylio’r Daith Groeso
Gweld Dolenni Personol

Gall eich sefydliad newid trefn neu dynnu’r dolenni diofyn.

Gall eich sefydliad dynnu neu newid pa ddolen sy’n ymddangos fel dolen nodwedd [1] a pha ddolen sy’n dangos y Label Newydd [2].

Yn olaf, gall eich sefydliad gynnwys dolenni personol yn y ddewislen Help. Gall dolenni personol gynnwys tudalennau ar gyfer rhifau ffôn, gwybodaeth am gymorth, ac adnoddau eraill.

Chwilio drwy Ganllawiau Canvas

Chwilio drwy Ganllawiau Canvas

Bydd y ddolen Chwilio drwy Ganllawiau Canvas yn eich helpu chi i chwilio drwy ddogfennau Canvas am wybodaeth ynghylch nodweddion Canvas.

Adnoddu COVID-19 Canvas

Adnoddu COVID-19 Canvas

Mae’r ddolen Adnoddau COVID-19 Canvas (COVID-19 Canvas Resources) yn gadael i ddefnyddwyr weld awgrymiadau ar gyfer dysgu ar-lein yn defnyddio Canvas.

Gweld Adnoddau Gwe-gynadledda

Gweld Adnoddau Gwe-gynadledda

Mae’r ddolen Canllawiau Cynadledda ar gyfer Dosbarthiadau o Bell yn caniatáu i ddefnyddwyr gael mynediad at ganllawiau ac adnoddau ar gyfer defnyddio gwe-gynadledda mewn dosbarthiadau o bell a chyrsiau ar-lein. Mae’n bosib na fydd y ddolen hon yn ymddangos yn eich dewislen Help Canvas.

Rhoi gwybod am broblem

Rhoi gwybod am broblem

Mae'r ddolen Rhoi Gwybod am Broblem (Report a Problem) yn eich helpu chi i roi gwybod am broblemau yn Canvas.

Efallai y byddwch yn cael ateb i’ch cwestiwn yn gyflymach drwy chwilio drwy Ganllawiau Canvas. Ond os na allwch ddod o hyd i ateb, gallwch anfon tocyn a chael cymorth.

Cyflwyno Tocyn

Cyflwyno Tocyn

Yn y maes pwnc (subject) [1], gallwch greu pwnc ar gyfer eich tocyn.

Yn y maes disgrifiad (description) [2], disgrifiwch y broblem rydych chi'n ei chael yn Canvas. Rhowch gymaint o fanylion â phosib er mwyn helpu i ddatrys y broblem. Os ydych chi’n cyflwyno tocynnau yn aml, efallai y byddai'n well gennych chi ddefnyddio rhaglen sgrincast i greu dolen ar-lein at ddelwedd neu greu fideo tywys. Fodd bynnag, os nad ydych chi'n gyfforddus yn defnyddio dolenni ar-lein, gallwch gyflwyno atodiadau yn nes ymlaen os bydd angen; ar ôl i chi gyflwyno’r tocyn, byddwch yn cael e-bost gan y tîm cymorth. Gallwch ateb yr e-bost gydag unrhyw atodiad yn ôl yr angen.

Yn y gwymplen [3], dewiswch y datganiad sy'n rhoi’r disgrifiad gorau o sut mae'r broblem yn effeithio arnoch chi:

 • Dim ond awgrym, syniad, sylw neu gwestiwn anffurfiol
 • Mae angen help arna i, ond dydy’r mater ddim yn un brys
 • Mae rhywbeth wedi mynd o’i le, ond fe alla i fwrw ymlaen am y tro
 • Alla i ddim bwrw ymlaen nes bydda i wedi cael ateb gennych chi
 • ARGYFWNG DIFRIFOL IAWN

 

Ar ôl i chi orffen, cliciwch y botwm Cyflwyno Tocyn (Submit Ticket) [4].

Yn ddibynnol ar amserlen cymorth eich sefydliad, byddwch yn cael ateb cyn gynted â phosib.

Gofyn cwestiwn i’ch addysgwr

Gofyn Cwestiwn i’ch Addysgwr (Myfyrwyr)

Mae’r ddolen Gofyn Cwestiwn i’ch Addysgwr (Ask Your Instructor a Question) yn caniatáu i chi gysylltu ag addysgwr neu gynorthwyydd dysgu yn uniongyrchol o’r dudalen help mewn unrhyw rai o’ch cyrsiau gweithredol.

Anfon Neges

Anfon Neges

Yn y gwymplen cwrs (course) [1], dewiswch y cwrs sy’n berthnasol i'ch cwestiwn. Yn y maes Neges (Message) [2], rhowch y neges ar gyfer eich addysgwr/addysgwyr.

Ar ôl i chi orffen, cliciwch y botwm Anfon Neges (Send Message) [3]. Bydd atebion yn cael eu hanfon i'ch blwch derbyn ar gyfer yr adran Sgyrsiau. Os yw eich cwrs yn cynnwys mwy nag un addysgwr neu gynorthwyydd dysgu, bydd eich neges yn cael ei hanfon fel neges grŵp at bob addysgwr/cynorthwyydd dysgu ar y cwrs.

Gofyn i’r Gymuned

Gofyn i’r Gymuned

Mae'r ddolen Gofyn i’r Gymuned (Ask the Community) yn caniatáu i ddefnyddwyr sydd â math o rôl addysgwr, cynorthwyydd dysgu neu ddylunydd gydweithio ag aelodau eraill o gymuned Canvas i gael atebion i gwestiynau Canvas. Mae’r ddolen hon yn mynd â chi i’r man Dod o Hyd i Atebion yng Nghymuned Canvas.

Gofyn am Nodwedd

Gofyn am Nodwedd

Mae’r ddolen Cyflwyno Syniad am Nodwedd yn caniatáu i chi gyflwyno syniad am nodwedd i Canvas. Mae'r ddolen hon yn mynd â chi i’r man Syniadau am Nodweddion yng Nghymuned Canvas.

Dangos Taith Groeso

Dangos Taith Groeso

Mae’r ddolen Dangos Taith Groeso (Show Welcome Tour) yn dangos i chi sut i ddod o hyd i’ch cyrsiau, cysylltu â’ch addysgwr, a llwyddo’r ap myfyrwyr i lawr.