Sut ydw i’n creu cynhadledd mewn cwrs?

Gallwch greu cynhadledd mewn cwrs i gynnal rhith oriau swyddfa a siaradwyr. Mae gwahoddiadau i’r gynhadledd yn cael eu hanfon pan fydd cynhadledd yn cael ei chreu. I adael i wahoddedigion wybod am gynadleddau sydd ar y gweill, gallwch greu digwyddiadau cwrs yn y Calendr.

Mae modd creu cynadleddau gyda chymaint o ddefnyddwyr ag sydd angen, er bod y canllaw yn argymell dim mwy na 100 defnyddiwr. Gallwch greu mwy nag un gynhadledd, a byddant yn cael eu rhestru’n gronolegol yn ôl y dyddiad y cawsant eu creu. Bydd y gynhadledd ddiweddaraf i gael ei chreu yn ymddangos ar frig y rhestr.

Nodiadau:

  • Mae creu cynhadledd yn un o hawliau cwrs. Os nad oes modd i chi greu cynhadledd, mae eich sefydliad wedi cyfyngu’r nodwedd hon.
  • Ni fydd defnyddwyr sydd wedi’u gwahodd i gynhadledd yn derbyn hysbysiad gan Canvas. Ond, yn dibynnu ar osodiadau hysbysu’r defnyddiwr, mae’n bosib y byddan nhw’n derbyn hysbysiad drwy e-bost a/neu hysbysiadau marchnata. I hysbysu defnyddwyr o gynhadledd yn Canvas, ystyriwch ychwanegu cyhoeddiad, aseiniad, neu ddigwyddiad calendr.
  • I gael rhagor o wybodaeth am opsiynau gwe-gynadledda yn Canvas, ewch i weld yr Adnoddau Gwe-gynadledda.
  • Mae’r ddolen Crwydro'r Cwrs ar gyfer eich adnodd gwe-gynadledda yn adlewyrchu enw’r adnodd gwe-gynadledda. Efallai y bydd y ddolen yn ymddangos fel BigBlueButton, Adobe Connect, neu enw’r adnodd gwe-gynadledda mae eich sefydliad yn ei ddefnyddio.

Nodyn: Os yw eich sefydliad yn debygol o fod angen mwy na 10 Cynhadledd wedi’u pweru ganBigBlueButtonar yr un pryd, ystyriwch uwchraddio i Premium BigBlueButton neu chwilio am wasanaethau cynadledda eraill y mae Canvas yn cydweithio â nhw, fel Zoom, Hangouts, Teams, ac adnoddau fideo-gynadledda eraill sy’n cynnig gwasanaethau am ddim neu am bris gostyngedig.

Agor Cynadleddau

Agor Cynadleddau

Yn Crwydro'r Cwrs, cliciwch y ddolen ar gyfer eich adnodd gwe-gynadledda. Mae enw’r ddolen yn adlewyrchu’r adnodd cynadledda sy’n cael ei ddefnyddio gan eich sefydliad.

Ychwanegu Cynhadledd

Ychwanegu Cynhadledd

Cliciwch y botwm Ychwanegu Cynhadledd (Add Conference).

Ychwanegu Manylion Cynhadledd

Ychwanegu Manylion Cynhadledd

I greu cynhadledd newydd, teipiwch enw i'r gynhadledd yn y maes Enw (Name) [1].

Os ydych chi am osod cyfyngiad amser ar ba mor hir y bydd gwahoddedigion yn gallu ymuno â’r gynhadledd, rhowch nifer y munudau yn y maes Hyd (Duration) [2]. Bydd y cyfyngiad amser yn dechrau pan fydd y cyflwynydd yn dechrau'r gynhadledd. Ar ôl i’r cyfnod ddod i ben, ni fydd modd i aelodau newydd ymuno a bydd y gynhadledd yn parhau nes bydd y person olaf yn gadael yr ystafell gynadledda, neu fod trefnydd y gynhadledd yn terfynu’r gynhadledd.

Os ydych chi am alluogi opsiynau recordio ar gyfer y gynhadledd hon, dewiswch y blwch ticio Galluogi recordio ar gyfer y gynhadledd hon (Enable recording for this conference) [3].

Os nad ydych chi am osod cyfyngiad amser ar y gynhadledd, gallwch greu cynhadledd hir drwy ddewis y blwch ticio Dim cyfyngiad amser (ar gyfer cynadleddau hir) [4]. Bydd yr opsiwn hwn yn tynnu’r cyfyngiad amser o’r maes hyd.

I greu disgrifiad o'ch cynhadledd, teipiwch ddisgrifiad yn y maes Disgrifiad (Discription) [5].

Gwahodd Aelodau Cwrs

Gwahodd Aelodau Cwrs

Gallwch ychwanegu unrhyw ddefnyddiwr ar eich cwrs at eich cynhadledd. Ond, ar ôl i ddefnyddiwr gael ei wahodd, does dim modd tynnu’r defnyddiwr o’r gynhadledd.

Yn ddiofyn, bydd pob aelod sydd ar y cwrs yn cael ei wahodd i'r gynhadledd [1].

I dynnu pob arsyllwr cwrs o wahoddiad y gynhadledd, dewiswch y blwch ticio Tynnu pob aelod sy’n arsyllwr cwrs (Remove All Course Observer Members) [2]. Pan fydd y blwch ticio hwn wedi’i ddewis bydd pob aelod o’r cwrs heblaw am arsyllwyr yn cael eu gwahodd i’r gynhadledd.

Nodyn: Mae modd i gynadleddau dderbyn cynifer o ddefnyddwyr ag sydd angen, er bod y canllaw yn argymell dim mwy na 100 defnyddiwr.

Gwahodd Adrannau, Grwpiau neu Aelodau Unigol

Gwahodd Adrannau, Grwpiau neu Aelodau Unigol

Os ydych chi am ddewis adrannau, grwpiau neu aelodau penodol o’ch cwrs, dad-ddewiswch y blwch ticio Gwahodd Pob Aelod o’r Cwrs (Invite All Course Members) [1].

I wahodd un neu ragor o adrannau cwrs, cliciwch y blychau ticio ar gyfer yr adrannau [2].

I wahodd un neu ragor o agrwpiau, cliciwch y blychau ticio ar gyfer y grwpiau [3].

I wahodd un neu ragor o aelodau unigol, cliciwch y blychau ticio ar gyfer yr aelodau [4].

Diweddaru Cynhadledd

Diweddaru Cynhadledd

I gadw gosodiadau’r gynhadledd, cliciwch y botwm Diweddaru (Update).

Nodyn: Ni fydd myfyrwyr sydd wedi’u gwahodd i gynhadledd yn derbyn hysbysiad gan Canvas. Ond, yn dibynnu ar osodiadau hysbysu’r myfyriwr, mae’n bosib y byddan nhw’n derbyn hysbysiad drwy e-bost, neges destun, a/neu hysbysiadau marchnata. I hysbysu myfyrwyr o gynhadledd yn Canvas, ystyriwch ychwanegu cyhoeddiad, aseiniad, neu ddigwyddiad calendr.

Gweld Cynhadledd

Gweld Cynhadledd

Gweld y gynhadledd rydych chi wedi’i chreu.