Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasCanllaw Gweinyddwyr Canvas GosodiadauSut ydw i’n addasu Dewislen Help Canvas ar gyfer cyfrif?

Sut ydw i’n addasu Dewislen Help Canvas ar gyfer cyfrif?

Mae’r ddewislen Help yn cynorthwyo defnyddwyr yn eich sefydliad drwy ddangos rhestr o adnoddau help Canvas. Yn dibynnu ar eu rôl, mae modd i ddefnyddwyr weld hyd at wyth opsiwn help diofyn. Fel gweinyddwr, gallwch aildrefnu neu guddio dolenni diofyn yn y ddewislen Help. Hefyd, gallwch ychwanegu dolenni help personol ar gyfer eich sefydliad a phenderfynu a ddylen nhw fod ar gael i bob defnyddiwr neu i rolau defnyddiwr penodol. Gallwch chi amlygu dolenni drwy ychwanegu Label Newydd i ddolen neu drwy nodi’r ddolen yn y ddewislen Help.

Hefyd, gallwch newid y testun a’r eicon Help sy'n ymddangos yn Canvas.

Mae’r wers hon yn dangos sut i gael mynediad at Opsiynau’r Ddewislen Help yn syth o’r Ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan. Ond, gallwch hefyd gael mynediad at opsiynau’r ddewislen Help yng Ngosodiadau’r Cyfrif.

Nodiadau:

 • Dim ond ar lefel y cyfrif y mae modd addasu dewislen Help Canvas, ac maen nhw’n cael eu rhoi ar waith ar bob isgyfrif yn awtomatig. Wrth agor y ddewislen Help, dim ond gweinyddwyr all weld y ddolen addasu.
 • Does dim modd addasu’r ddewislen Help mewn cyfrifon Am-Ddim-i-Athrawon
 • Mae dolenni’r ddewislen Help hefyd yn ymddangos pan fydd defnyddiwr yn cael mynediad at y ddolen Help yn y dudalen Mewngofnodi. Fodd bynnag, dydy’r ddolen Gofyn cwestiwn i’ch addysgwr a’r ddolen Gofyn i’r Gymuned byth yn rhan o’r ddewislen Help yn y dudalen Mewngofnodi gan nad yw’r dudalen Mewngofnodi yn cysylltu defnyddiwr â rôl.
 • Mae’r ddewislen Help yn cynnwys dolen Dangos Taith Groeso sy’n rhoi taith groeso fyr i Weinyddwyr, Addysgwyr, a Myfyrwyr. Does dim modd analluogi’r ddolen hon.
 • Mae modd ychwanegu dolenni nodiadau rhyddhau at y Ddewislen help drwy alluogi’r opsiwn nodwedd Nodiadau Rhyddhau wedi’u Plannu. Pan fo’r opsiwn nodwedd hwn wedi’i alluogi, nid oes modd addasu’r nodwedd hwn yng Ngosodiadau’r Cyfrif.

Addasu'r Ddewislen Help

Mynediad at Gyfrif

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Dewislen Help (Help Menu) [1], yna cliciwch y ddolen Addasu’r ddewislen hon (Customize this menu) [2].

Gweld Opsiynau’r Ddewislen Help

Gweld Opsiynau’r Ddewislen Help

Yn y tab Gosodiadau, dewch o hyd i'r adran Opsiynau’r ddewislen Help (Help menu options).

Addasu Enw

Addasu Enw

Yn ddiofyn, mae testun dewislen help Canvas yn ymddangos fel Help. I newid y testun, rhowch yr enw newydd yn y maes testun.

Mae enw’r ddewislen Help i’w weld yn y Ddewislen Crwydro'’r Safle Cyfan, ar waelod y dudalen mewngofnodi, ac yn y bar dewislenni ar frig y dudalen yn SpeedGrader. Ni ddylai’r enw fod yn hirach na 30 nod.

Addasu Eicon

Addasu Eicon

Yn ddiofyn, mae’r eicon Crwydro’r adran Help yn ymddangos fel marc cwestiwn. I newid yr eicon crwydro, dewiswch eicon arall o’r set eicon sydd wedi’i chynnwys. Mae border sgwâr yn ymddangos o amgylch yr eicon a ddewiswyd.  

Ar hyn o bryd, dim ond yn y Ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan y mae’r eicon crwydro’n ymddangos. Er mwyn helpu’r defnyddwyr gymaint â phosib, dylai’r eicon crwydro gyd-fynd ag enw’r ddewislen Help.

Addasu Dolenni’r Ddewislen Help

Gallwch ganiatáu i'ch defnyddwyr weld hyd at wyth dolen ddiofyn y ddewislen Help ddiofyn yn unol â'u rôl:

 • Canllawiau Cynadledda ar gyfer Dosbarthiadau o Bell [1]: Gall defnyddwyr weld a chwilio canllawiau ac adnoddau ar gyfer defnyddio Cynadleddau mewn dosbarthiadau o bell a dysgu ar-lein.
 • Adnoddau COVID-19 Canvas [2]: Mae defnyddwyr yn gallu gweld adnoddau ar gyfer addysgu a dysgu ar-lein
 • Gofyn cwestiwn i’ch addysgwr (Ask your Instructor a Question) (Myfyrwyr yn unig) [3]: Mae modd i fyfyrwyr anfon cwestiynau am eu cyrsiau at eu haddysgwyr; mae negeseuon yn cael eu copïo i’r ffolder Sgyrsiau wedi’u Hanfon (Conversations Sent), ac yn cael eu symud i’r Blwch Derbyn pan fydd ymateb yn cael ei dderbyn.
 • Chwilio drwy Ganllawiau Canvas (Search the Canvas Guides) [4]: Mae modd i ddefnyddwyr chwilio drwy Ganllawiau Canvas i gael gwybodaeth am nodweddion Canvas
 • Rhoi gwybod am broblem (Report a Problem) [5]: Mae modd i ddefnyddwyr gyflwyno problemau gyda Canvas; mae tocynnau un ai’n cael eu hafon i Canvas neu at eich tîm cefnogi eich hunain, yn dibynnu ar ddewisiadau eich sefydliad o ran rheoli tocynnau cymorth
 • Porth Gwasanaethau Hyfforddi (Training Services Portal) [6]: Gall defnyddwyr gael gafael ar adnoddau hyfforddi sy’n cael eu darparu gan Instructure
 • Gofyn i'r Gymuned (Ask the Community) (Defnyddwyr Nad Ydynt yn Fyfyrwyr yn Unig) [7]: Mae modd i ddefnyddwyr gyfnewid syniadau ac atebion o ran swyddogaethau Canvas gydag arbenigwyr Canvas a defnyddwyr eraill Canvas
 • Cyflwyno Syniad am Nodwedd (Submit a Feature Idea) [8]: Mae modd i ddefnyddwyr gyflwyno syniadau am sut i wella Canvas
Rheoli Dolenni Diofyn

I symud dolen ddiofyn i fyny neu i lawr yn y ddewislen, cliciwch y saeth i fyny neu i lawr [1]. I ddileu dolen ddiofyn, cliciwch yr eicon Dileu [2]. I olygu dolen ddiofyn, cliciwch yr eicon Golygu [3].

Nodiadau:

 • Mae dolenni’r ddewislen Help hefyd yn ymddangos pan fydd defnyddiwr yn mynd i’r ddewislen Help o’r dudalen Mewngofnodi. Fodd bynnag, hyd yn oed ar ôl eu galluogi, ni fydd y dolenni Gofyn i’ch Addysgwr, Gofyn i’r Gymuned a’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi byth yn rhan o’r Ddewislen Help yn y dudalen Mewngofnodi, gan nad yw’r dudalen Mewngofnodi yn cysylltu defnyddiwr â rôl.
 • Does dim modd addasu’r ddolen Dangos Taith Groeso na’i fynnu o’r ddewislen Help.
Golygu Dolenni Diofyn

I olygu enw dolen ddiofyn, teipiwch yn y maes Enw dolen (Link name) [1]. I olygu disgrifiad o ddolen ddiofyn, teipiwch yn y maes Disgrifiad o ddolen (Link description) [2]. I ddewis pa ddefnyddwyr sy’n cael gweld dolen ddienw, cliciwch y blychau ticio rolau defnyddiwr Ar gael i (Available to) [3]. Mae’r opsiynau’n cynnwys Pawb, Myfyrwyr, Athrawon, Gweinyddwyr, Arsyllwyr, a Heb Ymrestru. Oni bai eu bod wedi’u newid fel arall, mae pob rôl defnyddiwr wedi’i ddewis ar gyfer dolenni personnol.

Defnyddiwch y blychau ticio Nodweddion (Features) [4] os ydych chi eisiau gweld y ddolen gyda Label newydd neu fel dolen nodwedd. I ychwanegu pennawd nodwedd personnol, golygwch y maes Pennawd nodwedd (Featured headline) [5]. Dim ond un ddolen nodwedd ac un ddolen newydd gewch chi yn y ddewislen Help.

I gadw eich newidiadau, cliciwch y botwm Diweddaru dolen (Update link [6].

Nodyn: Does dim modd newid URL y Ddolen ar gyfer dolenni diofyn.

Adfer Dolenni Diofyn

Os ydych chi am adfer dolen ddiofyn yn y ddewislen Help, yna cliciwch y botwm Ychwanegu Dolen [1] a dewis enw’r ddolen [2]. Does dim modd ychwanegu dolenni wedi’u pylu gan eu bod yn y ddewislen Help yn barod [3].

Ychwanegu Dolen Bersonol

Os hoffech chi ychwanegu dolen bersonol at y ddewislen Help, yna cliciwch y botwm Ychwanegu Dolen [1], ac yna clicio’r opsiwn Ychwanegu Dolen Bersonol [2].

Ychwanegu Dolen

Yn y maes Enw’r ddolen (Link name) [1], rhowch enw’r ddolen.

Yn y maes Disgrifiad o ddolen (Link description) [2], rhowch ddisgrifiad o’r ddolen.

Yn y maes URL y ddolen [3], rhowch URL y ddolen. Mae’n rhaid llenwi’r maes hwn.

Mae’r maes URL y ddolen yn gallu delio â chynlluniau mailto ac URL ffôn hefyd.

 • I greu dolen clicio i ffonio yn y ddewislen Help, rhowch tel:+ wedi’i ddilyn gan fformat mewnol y rhif ffôn (cod gwlad, cod ardal, a rhif) yn y maes hwn. Hefyd, mae modd i ddefnyddwyr ddefnyddio’r ddolen ffôn i ffonio’r rhif drwy eu cyfrifiaduron. Pan fydd defnyddiwr yn clicio'r ddolen, bydd y defnyddiwr yn cael cadarnhad cyn i’r alwad gael ei gwneud. (Mae’n bosib y bydd defnyddwyr yn gallu cael mynediad at ddolenni ffôn wrth ddefnyddio Canvas ar borwr symudol, er nad yw Canvas yn gallu delio â phorwyr symudol yn swyddogol.
 • I greu cynllun mailto yn y ddewislen Help, rhoech mailto:+ wedi’i ddilyn gan y cyfeiriad e-bost. Pan fydd defnyddiwr yn clicio'r ddolen, bydd porwr y defnyddiwr yn agor y gwasanaeth e-bost sydd wedi’i ffurfweddu ar borwr y defnyddiwr ac yn creu e-bost at y cyfeiriad e-bost a nodwyd. Os nad oes ffurfweddiad wedi’i osod ar gyfer y porwr, yna bydd y porwr yn ceisio symud y ddolen e-bost i raglen e-bost ar y bwrdd gwaith.

Ar gyfer y blychau ticio Ar gael i (Available to) [4], dewiswch y defnyddwyr sy’n cael gweld y ddolen. Mae’r opsiynau’n cynnwys Pawb, Myfyrwyr, Athrawon, Gweinyddwyr, Arsyllwyr, a Heb Ymrestru. Mae dolenni diofyn yn dewis blychau ticio ar gyfer pob rôl, oni bai fod hynny’n cael ei newid.

Defnyddiwch y blychau ticio Nodweddion (Features) [5] os ydych chi eisiau gweld y ddolen gyda Label newydd neu fel dolen nodwedd. I ychwanegu pennawd nodwedd personnol, golygwch y maes Pennawd nodwedd (Featured headline) [6]. Dim ond un ddolen nodwedd ac un ddolen newydd gewch chi yn y ddewislen Help.

Cliciwch y botwm Ychwanegu Dolen (Add Link) [7].

Rheoli Dolenni Personol

I symud dolen bersonol i fyny neu i lawr yn y ddewislen, cliciwch y saeth i fyny neu i lawr [1]. I olygu dolen bersonol, cliciwch yr eicon Golygu (Edit) [2]. I ddileu dolen bersonol, cliciwch yr eicon Dileu (Delete) [3].

I ychwanegu dolen bersonol arall, cliciwch y botwm Ychwanegu Dolen (Add Link) [4].

Diweddaru Gosodiadau

Diweddaru Gosodiadau

Cliciwch y botwm Diweddaru Gosodiadau (Update Settings).